Vedtægter

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Dansk Radonforening (DRF). DRF er stiftet den 3. september 2015.

Foreningens hjemsted er Glostrup.

2. Formål

Dansk Radonforening er en interesseorganisation, hvis formål er at reducere radoneksponeringen i Danmark. Dette kan eksempelvis ske ved oplysning eller ved kvalitetssikring af virksomheder, der beskæftiger sig med radon, men er ikke begrænset hertil.

3 .  Foreningens medlemmer

Foreningen er åben for offentlige og private virksomheder, organisationer og foreninger, som arbejder med radon eller på anden måde har tilknytning hertil.

Det er en forudsætning, at medlemmerne udfører sin virksomhed i tråd med de til enhver tids gældende nationale love, retningslinjer og foreningens etiske normer.

Optagelse af nye medlemmer sker på grundlag af forudgående skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen har fuldmagt til at afgøre, om ansøgeren kan opnå optagelse i DRF. Hvis en given ansøgning ikke kan imødekommes, har ansøger krav på en skriftlig begrundelse.

Bestyrelsen har fuldmagt til at håndtere brud på foreningens vedtægter.

Hvis skriftlige henstillinger fra DRF til et medlem ikke medfører tilfredsstillende resultat, kan bestyrelsen vedtage ekskludering. I ekstreme tilfælde kan bestyrelsen vedtage hurtigere eksklusion. En eksklusionsvedtagelse kan ankes til generalforsamlingen.

Udmeldelsen skal ske til bestyrelsen med et varsel på løbende måned + 30 dage. Evt. allerede betalt kontingent for den pågældende kontingentperiode tilbagebetales ikke.

4 .  Stemmeret

Alle medlemmer har stemmeret. Hver virksomhed har én stemme.

5 .   Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales årligt forud.

Undladelse af betaling af kontingent kan medføre eksklusion af DRF. Ekskluderede medlemmer kan ikke genoptages i foreningen, før skyldigt kontingent er betalt.

Generalforsamlingen giver fuldmagtsforhold tilknyttet betaling af kontingent, her under også eventuelt reduceret kontingent ved medlemsoptagelse senere på året/kontingentperiode.

Hvis et medlem ekskluderes eller ikke ønsker at være medlem mere tilbagebetales kontingent ikke.

6 .  Honorar for arbejde udført i foreningens regi

Foreningens medlemmer eller samarbejdspartnere kan modtage rimeligt honorar for sit arbejde samt refusion for faktiske udgifter efter nærmere aftale. Udgifter til godtgørelse og refusion for faktiske udgifter skal fremgå af budget og regnskab.

Som udgangspunkt udføres al arbejde for DRF dog som frivilligt med mindre andet på forhånd er aftalt med bestyrelsen.

7 .  Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, som afholdes hvert år, er foreningens højeste myndighed. Denne skal afholdes i foreningens hjemstedskommune eller hovedstadsområdet.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 uger varsel, direkte til medlemmerne. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Årsberetning samt godkendelse heraf

 4. Fremlæggelse af regnskab og budget

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede medlemmer som møder frem. Ingen har mere end én stemme, og stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning (dog med skriftlig afstemning såfremt mindst 1 medlem af foreningen kræver det), med undtagelse af beslutning om foreningens opløsning.

8. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, eller af formanden og 2  bestyrelsesmedlemmer i forening. Foreningen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort/netbank med foreningens bankkonto hver for sig.

Ved beløb under 1.000,- kr. kan kassereren alene underskrive.

Foreningen må ikke optage lån.

9. Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på foreningens generalforsamling.

Forslag til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kan forelægges og behandles på ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på ordinær generalforsamling eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 5 ugers mellemrum, også med 2/3 af de afgivne stemmer.

10 .  Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

Der indkaldes på samme måde som for ordinære generalforsamlinger.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun behandle og tage afgørelser i sager der er bekendtgjort i indkaldelsen.

11 .  Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, maksimum 7 medlemmer. Generalforsamlingen kan give fuldmagt til at bestyrelsen kan konstituere sig selv.

Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges ligeledes for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen skal:

 1. Iværksætte generalforsamlingens beslutninger.

 2. Organisere arbejdet, herunder fordele poster/opgaver imellem sig,

  og udarbejde instrukser. Opgaverne kan også videregives til eksterne samarbejdspartnere mv.

 1. Administrere og føre nødvendig kontrol med Dansk Radonforenings

  økonomi i henhold til de til enhver tid gældende love, instrukser og bestemmelser.

 1.  Repræsentere Dansk Radonforening udadtil.

 2.  Bestyrelsen afholder møder, når bestyrelsesformanden indkalder eller

når et kvalificeret flertal af bestyrelsen kræver det.

 1.  Bestyrelsen kan varetage de ovenstående bestemmende opgaver, nåret flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved afstemninger arbejder bestyrelsen ud fra flertal. Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt.

12. Opløsning (§ 12 kan ikke ændres)

Opløsning af Dansk Radonforening kan kun behandles på ordinært generalforsamling. Bliver opløsning vedtaget med mindst 2/3 flertal, indkaldes der til ekstraordinært generalforsamlingen 3 måneder senere, hvor beslutningen igen tages op og skal igen vedtages af 2/3 flertal.

Foreningens aktiver skal ved opløsning overføres til bekæmpelse af følgesygdomme af radoneksponering, først og fremmest Kræftens Bekæmpelse.

13 . Regnskab og revision

 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (kalenderåret)

 3. Regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 6. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 7. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 8. Bestyrelsen kan i ingen tilfælde hæfte for foreningens eventuelle underskud eller gæld.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. september 2015.