Den radonholdige gas kommer ind i boligen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker. Derfor er det et krav, at potentielle revner og sprækker tætnes, inden en nyopført bolig registreres som færdigopført.

Radonsikring kan ske på flere forskellige måder. Det kan eksempelvis ske ved tætning af de revner, huset måtte have, hvorigennem radon kan finde vej ind. Herunder tætning af samlinger mellem fundamentet og betonpladen samt samling mellem fundament og ovenstående væg. I nyopførte boliger skal indstrømning af radon til indeklimaet begrænses ved at gøre byggekonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende foranstaltninger.

Ved opførelse af nye boliger lægges således en membran mellem sokkel og gulv, som udføres af beton-entreprenøren. Denne membran skulle i sig selv være godkendt som radonsikring i boligen. Erfaring siger dog, at indtil flere håndværkere/aktører skal krydse denne membran ved gennemføring af eksempelvis vand, fjernvarme, gas, intern varmeforsyning samt ledninger til el, antenne, telefon og internet. I den forbindelse viser der sig en uheldig tendens til at undlade at tætne membranerne efter sig. Derfor anbefaler Dansk Radon Forening, at der fortages en radonmåling i første fyringssæson efter opførelsen. Langt størstedelen af det radon der findes i indeklimaet, trænger ind i huse gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kældre og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter m.v.

Som en anden løsning kan man med fordel forbedre udluftningen i huset. En mekanisk ventilation i huset kan ligeledes fortynde den radon der er i luften og dermed forbedre radonværdierne.

En tredje løsning er et radonsug, som betyder, at der installeres et sug under gulvet, som skaber et svagt vakuum under gulvet og suger radon ud af jorden under huset. Suget bliver individuelt reguleret således, at den kun fjerner det luft der er i overskud – der skal ikke fjernes så meget, at der trænger varm luft ned i jorden under huset, hvor Radon er blevet suget ud. Den Radon, der bliver suget ud bliver, gennem afkast, udledt i naturen, hvor det hører til helt naturligt. Radonsug kan både udføres indvendigt og udvendigt, alt efter konstruktion og omgivende terræn. Udluftningen bliver installeret indvendigt og bliver enten ført op og ud af en ubrugt ventilationskanal, en skorsten eller gennem taget.
Eftersom udluftningen bliver udført indvendigt, vil den naturlige opstigning i røret, der kommer fra varmen i huset, øge effektiviteten af suget.
Kan udføres, hvis man har kælder og kan være nødvendig ved store terrænskift og/eller forskudt plan. Udluftningen bliver ført direkte ud af huset og ventilatoren placeres eksempelvis i et udhus eller garage. Alternativt kan der opsættes en 1,5m høj galvaniseret stander, som eks. placeres i et bed.
Ved udvendig sug, kan der suges under så mange rum som muligt og dermed minimere vakuum og på denne måde skabe så lille en afstand fra yderpunkterne til drænet. Dette kan udføres i de fleste huse.